Zápis do Mateřské školy Dušníky se koná:

v pondělí 6. 5. 2019

 od 8 – 11.30 hodin

Nutné donést: OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Ředitelka Mateřské školy Dušníky stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 24 dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy přijímáme děti na celodenní docházku se zkušebním pobytem na 3 měsíce (netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhodovat dle těchto kritérii:

1) Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci, kde mateřská škola sídlí (od 5 let do zahájení povinné školní docházky)

2) Děti, které dovrší 4 let věku do 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v obci, kde mateřská škola sídlí

3) Děti,  které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v obci, kde mateřská škola sídlí

4) Děti bez trvalého pobytu v obci, kde mateřská škola sídlí, po dovršení 3 let, dle věku od nejstaršího

5) Děti mladší 3 let, dle věku od nejstaršího

6) Ostatní

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí v každé věkové skupině bude stanoveno podle data narození s tím, že starší dítě má přednost.

Pokyny pro rodiče:

  • Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdáte vyplněný v den zápisu ředitelce školy. U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doporučující zprávu ze školského poradenského zařízení či ošetřujícího lékaře.
  • Evidenční list dítěte, vyplněný a potvrzený od lékaře, odevzdejte do 14. 5. 2019 ředitelce školy. Bez potvrzeného lékařského vyjádření nesmí být vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
  • Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu MŠ (a na vývěsce školy) pod přiděleným registračním číslem v pondělí 3.6. 2019
  • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, rodiče dokument převezmou osobně, oproti podpisu v termínu dle dohody. Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

 

 

 

.