Snahou naší mateřské školy je, aby první vzdělávací krůčky vašich dětí byly stavěny na promyšleném a odborně podepřeném základě. Vytváříme prostředí, které dítě motivuje, nabádá, láká k učení, a kde se může svobodně pohybovat a realizovat. Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje. Věkově rozmanitá skupina je ideálním prostředím pro spolupráci dětí. Při uskutečňování vzdělávacích záměrů využíváme nové výukové metody. Základní formou učení je hra ve všech podobách a experimentování.

Vzdělávání v naší škole je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu s názvem:

Jak se chodí do světa.

Dětem je předkládána pestrá vzdělávací nabídka formou Třídního vzdělávacího programu. Jedná se o otevřený plán, který učitelé operativně dotvářejí a upravují. Společně s dětmi vytváříme pravidla soužití ve třídě, založené na vzájemném respektu a úctě.

Naše škola se orientuje na environmentální výchovu, pyšní se certifikátem Zelená škola. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí pomocí zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. V loňském školním roce se naše škola zapojila do soutěže EkoEDA ve sběru vysloužilých elektrozařízení, ve které skončila na 1. místě v kategorii mateřských škol s celkovým množstvím 1 930 kg odevzdaného elektroodpadu. 

Školní vzdělávací program je doplněn celoročním projektem Školka v pohybu, zaměřenému na oblast zdraví. Jeho cílem je zlepšit stav pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a výchova ke zdravému životnímu stylu. Mateřská škola spolu se zřizovatelem školy každoročně organizuje benefiční běh RUN4FUN, kterého se kromě našich předškoláčků účastní děti ze základní školy, ženy a muži.

Věnujeme se logopedické intervenci. Velkou pozornost věnujeme rozvoji čtenářské pregramotnosti u dětí. Děti jednou v měsíci navštěvují obecní knihovnu, kde pro ně připravujeme výukový program. V letošním školním roce jsem do vzdělávacího programu zařadili celoroční projekt Čtení nuda není, díky kterému dostanou příležitost k předčítání rodiče dětí, prarodiče, ale i širší veřejnost.

Součástí vzdělávacího programu naší mateřské školy je Stimulační program pro děti s odkladem školní docházky

Od září 2017 do srpna 2019 je na naší škole realizován projekt Škola má zelenou, který je spolufinancován Evropskou unií.

Snažíme se vytvářet takové podmínky vzdělávání, které umožní dítěti úspěšný nástup do základní školy.

 ... Hrát si, učit se a růst společně 

 

 

 

Mateřská škola Dušníky je od května 2017 jednou ze 400 škol, které se účastní projektu Zelená škola. Jedná se o projekt recyklace elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s. , která touto formou dlouhodobě spolupracuje
s Kontem Bariéry a Fondem ohrožených dětí. Od počátku spolupráce v srpnu 2008 předal REMA Systém těmto organizacím výpočetní techniku za více jak dva miliony korun.

Certifkát

 

 

 

Naše škola je od ledna 2018 zapojena do projektu ŠKOLA MÁ ZELENOU, který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I, poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci za účelem financování personální podpory mateřské školy, profesního rozvoje pedagogů a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

škola ma zelenou